Koncerty a meditace

Koncerty a hudební meditace s houslistou Tomášem Machem

Dan a Jana Čadovi a Tomáš Mach - Zvukové lázně DAJÁNA

Délka: dle domluvy (60 – 120 min.)

Každý asi ví, že hudba nemusí být jen zvukovou kulisou nebo pro zábavu. Určitá hudba nás může uvolňovat, harmonizovat, čistit, léčit, transformovat, propojovat mozkové hemisféry, rozšiřovat vědomí a vést na naší cestě. Léčivých zvuků a vibrací starých hudebních a etnických duchovních nástrojů můžeme využívat např. při meditativních koncertech a hudebních relaxacích. 
Uvolněte se a otevřete se harmonickým tónům a vibracím jedinečných terapeutických nástrojů, tzv. nástrojů vnitřní transformace.

Nechte se prostoupit zvuky rezonančního lehátka (monochordu), čínských gongů, tibetských mís, šamanských bubnů, indiánských píšťal, dešťových sloupů a dalších léčivých hudebních nástrojů. Těmito prastarými zvuky, rytmy a harmoniemi se budou prolínat podmanivé tóny houslí Tomáše Macha. Kombinace těchto zvuků a vibrací Vám přinese nečekaně silné zážitky. Stačí se jen uvolnit a vnímat zvuk celým tělem. 

Léčebné, harmonizační, relaxační i spirituální účinky zvuků a vibrací jsou známy tisíce let, ale postupem času a odklonem od přírody a přirozenosti byly téměř zapomenuty. V dnešní době je léčení pomocí zvuků a vibrací opět na vzestupu a začíná se používat čím dál více, např. v oboru zvaném muzikoterapie. Nejnovější vědecké výzkumy potvrzují, že určité zvuky, vibrace a frekvence uvolňují fyzické i psychické napětí, harmonizují tělo i duši, propojují mozkové hemisféry a léčí různé nemoci a jiné  problémy na fyzické i psychické úrovni. Z šamanských tradic je známo, že se pomocí určitých zvuků a rytmů můžeme dostávat i do rozšířených stavů vědomí. Používáním těchto nástrojů (a zpěvu) si můžeme udržet (a nebo znovu nalézt) klid, radost, zdraví a harmonii. Je to jedna z cest vnitřní transformace.

Dan a Jana Čadovi jsou muzikoterapeuté, hudebníci a maséři. Pracují se zvukem ve všech jeho podobách. Zajímají se o staré duchovní, obřadní a hudební nástroje a jejich působení na člověka, různé tradiční i netradiční masérské, terapeutické, léčebné a meditační techniky (a jejich vzájemné kombinace), psychologii, alternativní medicínu, práci s energií, zdravý životní styl apod. Provozují spolu relaxační centrum a zvukové lázně Dajána, kde pomáhají ostatním hledajícím nacházet sama sebe, svoji cestu a smysl života. 

www.dajanapraha.cz
www.facebook.com/dajanapraha

Tomáš Mach je houslista, skladatel a pedagog. Studoval na konzervatoři v Teplicích a na Berklee College of Music v Bostonu, USA. Se svými skladbami se opakovaně umístil na předních místech prestižní mezinárodní kompoziční soutěže ISC v Nasvillu (USA). Vyučoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a na Bangkok Symphony Music School v Thajsku. Působil v několika symfonických orchestrech v Čechách i v zahraničí, byl členem swingového orchestru Melody Makers Onřeje Havelky. Koncertoval a nahrával s mnoha slavnými interprety světové hudební scény (Béla Fleck, Howard Levy, Beppe Gambetta, Andrea Bocelli, Tony Trischka a mnoha dalšími). Ve své tvorbě spojuje klasickou hudbu s prvky jazzu, bluegrassu a world music. Věnuje se též relaxační a meditační hudbě. Koncertuje v Evropě, Japonsku, Indii, USA. Tomáš Mach hraje na housle jednoho z nejvýznamnějších houslařů současnosti, mistra Riccarda Bergonziho z italské Cremony.
www.tomasmach.eu
www.facebook.com/MachMusic

A morning musical meditation SOUND BATH
Jana and Dan Čada & Tomáš Mach - Sound Bath DAJÁNA

Perhaps everybody knows that music doesn’t serve only as a sound background of our activities or as a entertainment. Certain music can liberate, harmonize, purify, heal, transform, interconnect brain hemispheres, expand consciousness, and guid us on our path. The healing sounds and vibrations of old musical and ethnic spiritual instruments can be used, for example, in musical relaxations and meditations. 
One of such meditations is also "SOUND BATH". 

Tune in to a new day. Relax and open to harmonious tones and vibrations of unique therapeutic instruments, so-called Inner-Transformation Musical Instruments. Let in the sounds of a resonating bed (monochord), Chinese gongs, Tibetan bowls, shamanic drums, Indian whistles, rain columns and other healing musical instruments. With these ancient sounds, the rhythm, the harmony and the captivating tones of Tomáš Mach's violin will mingle. Combining these sounds and vibrations will bring unexpectedly strong experiences. Just relax and feel whole your body.

Length of the meditation: 60 min
29., 30.9., 1.10. 2017 
7 - 8 hod.
Congress hall I.

The healing, harmonizing, relaxing and spiritual effects of the sound and vibrations are known for thousands of years, but by turning our back on nature, nature have been almost forgotten. Nowadays, healing with sounds and vibrations is on the rise again and is becoming more and more used, for example in the field of music therapy. Recent scientific research confirms that certain sounds, vibrations and frequencies release both physical and mental tension, harmonize body and soul, interconnect brain hemispheres and cure various diseases and other physical and psychological problems. It is known from the Shamanic traditions that we can get into the widespread states of consciousness with certain sounds and rhythms. By using these instruments (and singing) we can maintain (or re-find) peace, joy, health and harmony. It is one of the ways of inner transformation.

Dan and Jana Čada are music therapists, musicians and masseurs. They work with sound in all its forms. They have interested in old spiritual, ceremonial and musical instruments and their influence on man, various traditional and non-traditional massage, therapeutic, healing and meditation techniques (and their combinations), psychology, alternative medicine, energy work, healthy lifestyle, etc. together with the relaxation center and the Sound Bath of Dajana, where they help other seekers to find themselves, their way and the sense of life.
www.dajanapraha.cz
www.facebook.com/dajanapraha

Tomáš Mach:
Czech violinist, composer and educator.
Studied at Conservatory in Teplice, Czech Republic and at Berklee College of Music in Boston, USA.
Winner of International Songwriting Competition in Nashville, Tennessee, USA.
Former professor at Music Conservatory of Jaroslav Jezek in Prague and teacher at Bangkok Symphony Music School in Thailand.
Tomas Mach has performed all over Europe, Japan and USA.
Played along with many famous musicians such as opera singer Andrea Bocelli, jazz star Bela Fleck, bluegrass legend Tony Trischka and many others.
In his music Tomas connects classical music with jazz and world music.
Tomas Mach plays master violin made by one of the world’s greatest living violin makers – Maestro Riccardo Bergonzi, Cremona, Italy.

www.tomasmach.eu
www.facebook.com/MachMusic

Kalendář akcí

01. 04 | Středa | 19:00
prof. Jan Rak (jaderný fyzik, profesor na finské univerzitě ve Jyvaskyle, pracuje na projektech ve švýcarském CERNu) 1.4.2020 v 19 hod.  Salesiánské...
24. 04 | Pátek | 19:00
SLEDUJTE PEČLIVĚ MÍSTA KONÁNÍ: 25. 03 | Středa | 19:00 - 21:00 - Dajána Praha - zrušeno 24. 04 | Pátek | 19:00 - 21:00 - Centrum Light Of Heart, Nám...
25. 04 | Sobota | 10:00
Víkendový prožitkový seminář s praktickou výukou 25.4. - 26.4. 2020 Na tomto semináři se naučíme využívat léčivých vibrací prastarých hudebních...
06. 05 | Středa | 19:00
Zpěv je přirozeností člověka... když jsme šťastní, je nám "do zpěvu" - když ne, něco není v pořádku... Naše hlasivky jsou tím nejpřirozenějším, vždy...
07. 05 | Čtvrtek | 19:00
Výjimečný ambientní sólový koncert hry na didgeridoo. Ondřej Smeykal při tomto zážitkovém hudebně-meditačním koncertu využívá komorní prostředí...

Přátelé